Проект “На път” по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Наименование на проекта: „ Осигуряване на транспорт до и от работното място за служители на „Странджа-МП” ООД – април 2014г. – април 2015г.

Бенефициент: „Странджа-МП”ООД

Договор № ЕSF – 2203 – 01 – 10004/ 06.12.2013г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ , съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейския съюз.