Проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Проект „Повишаване на конкурентоспособността чрез технологична модернизация в месопреработвателното предприятие „Странджа МП“ ООД“

“СТРАНДЖА-МП“ ООД подписа Договор № 28/04/2/0/00062 от 14.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Повишаване на конкурентоспособността, чрез технологична модернизация в месопреработвателното предприятие „Странджа МП“ ООД“

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за повишаване и оптимизиране на производителността на предприятието, подобряване на логистиката и допълнителни инвестиции с цел маркетинг.

Проектът ще се реализира със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 336 761,63 лева., от които 135 890,85 лв. безвъзмездна финансова помощ и 200 870,78 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: Основната цел на инвестиционния проект е чрез повишаване на конкурентоспособността на дружеството „СТРАНДЖА-МП“ ООД да се допринесе към цялостната конкурентоспособност, икономическа ефективност и устойчивост на българските малки и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост.